“Tvoj pohľad sa vyjasní jedine vtedy, keď sa budeš vedieť pozrieť do svojho srdca.
Kto sa pozerá smerom von, sníva. Ten, kto sa pozerá dovnútra, prebudí sa.” (C.G.Jung)
+421 (911) 765 589
info@hypnoterapia.sk

Mgr. Andrea Oklešteková – Bellayová 

zakladateľka a predsedkyňa Komory celostnej hypnoterapie,
hypnoterapeutka a lektorka
a.bellayova_transp.kruh_218x218

Vyštudovala učiteľstvo na FF UPJŠ v Prešove, súčasťou záverečných skúšok bola aj štátna skúška z psychológie. Už na strednej škole sa začala aktívne venovať joge a meditáciám, ktoré sú dodnes neoddeliteľnou súčasťou jej života. V neskoršom období  sa stala aj certifikovanou učiteľkou jogy. Postupne sa oboznamovala s rôznymi psychoterapeutickými technikami, prácou s  podvedomím, regresnou terapiou, ako i s liečením energiou.

V roku 2005 absolvovala Kurz klinickej hypnózy v Kroměříži, vedený Doc. PhDr. Stanislavom Kratochvílom, Csc., autorom množstva kníh a svetoznámym hypnoterapeutom. Vo svojom profesnom živote pokračovala v roku 2006 absolvovaním kurzu regresnej hypnoterapie, organizovaný Britskou Asociáciou Regresnej Hypnoterapie a získala titul DPLT (Diploma in Past Life Therapy) – diplomovaný regresný hypnoterapeut. Následne absolvovala aj dva roky psychoterapeutického výcviku Remedium I. v Čechách.

logo-www250sk

Ďalším krokom na jej ceste k celostnému prístupu bolo absolvovanie akreditovaného základného masérskeho kurzu, ktorý postupne doplnila ďalšími nadstavbovými alternatívnymi masérskymi kurzami, ktoré zavŕšila štúdiom chiropraxie.

V oblasti psychickej podpory ukončila v roku 2014 terapeutický kurz STAR basic v rámci Inštitútu V. Satirovej. Vo svojej praxi kombinuje terapeutický prístup modelu rastu s hypnoterapeutickými metódami a svojou prácou presadzuje celostnejšie ponímanie človeka ako bytosti biologicko-sociálno-spirituálnej.

Poskytuje poradenstvo a terapie v oblasti psychických a psychosomatických problémov ako aj medziľudských vzťahov. Pomáha svojim klientom odhaliť bloky a programy v ich podvedomí a vytvoriť nové zdravšie postoje a návyky, čím sa výrazne mení kvalita ich života. V poslednom období sa sústreďuje na celostný terapeutický prístup, ktorý v sebe zahŕňa prácu na všetkých úrovniach ľudskej bytosti či už prostredníctvom individuálnych terapií alebo skupinových kurzov, cvičení a meditácií.

Je veriaca, aj keď sa nehlási k žiadnemu konkrétnemu náboženstvu. Verí, že podstata a zdroj všetkých náboženstiev je rovnaká. Všetky náboženstvá vníma ako rôzne cesty k spoločnému cieľu a v každom z nich nachádza množstvo sily, múdrosti a inšpirácie.

Momentálne pôsobí ako terapeut a lektor, supervízor v oblasti celostnej hypnoterapie so zameraním na psychické a psychosomatické problémy a medziľudské vzťahy.

Etický kódex hypnoterapeuta

Ako terapeut sa stotožňujem s týmito pravidlami a zaväzujem sa k ich dôslednému dodržiavaniu:

 

⇒  So všetkými informáciami svojich klientov budem narábať ako s výsostne dôvernými, ak to bude vyžadovať situácia, budem hovoriť o ich problémoch len s ich písomným súhlasom.

⇒  Mojim prvoradým záujmom bude vždy zdravie, dôstojnosť a práva mojich klientov.

⇒ Budem dodržiavať profesionálny odstup, aby nikdy za žiadnych okolností nedošlo k zneužitiu klientov, a nevstúpim s nimi do žiadnych osobných vzťahov počas trvania liečby.

⇒ Nikdy nebudem nahovárať klienta, aby prerušil liečbu predpísanú jeho lekárom ani aby učinil akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa liečby bez predchádzajúcej konzultácie s ním.

Mgr. Andrea Oklešteková – Bellayová

© 2018 DORPS
Štefánikova 5, Trnava
Štefánikova 5, Skalica

TEL: 0911 765 589
E-MAIL: info@hypnoterapia.sk
WEB: http://www.hypnoterapia.sk

HI